Print Friendly, PDF & Email

Vedtægter for Virum Grundejerforening

Opdateret den 18. juni 2019

Vedtægter for Virum Grundejerforening

Opdateret den 18. juni 2019

§1
Foreningens navn er: Virum Grundejerforening.

§ 2.
Foreningens formål er at varetage medlemmernes tarv i almindelighed, have opmærksomheden henvendt på offentlige anliggender, og hvad der i øvrigt måtte være af interesse for Virum og for den enkelte grundejer.

§ 3.
Som medlem kan optages enhver ejer af en i Virum beliggende grund eller ejendom. Begæring om optagelse og udmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen. Ligeledes kan grundejerforeninger og vejlaug i Virum-området optages som associerede eller fusionerede medlemmer til et på forhånd aftalt kontingent.
Ethvert medlemskab har én stemme.

§ 4.
Bestyrelsen kan dog, dersom den anser det for stridende mod foreningens tarv, at bestemte grundejere optages som medlemmer, nægte optagelse, indtil der ved den første generalforsamling er givet medlemmerne lejlighed til ved almindelig stemmeflerhed at afgøre, om vedkommende kan optages eller ej.

§ 5.
Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet erlægges forud. Et års restance medfører sletning af medlemmet. Ved betaling af restancen er medlemskabet genoptaget.

§ 6.
Den øverste myndighed i foreningens anliggender er generalforsamlingen. Kun den kan give, ophæve eller forandre vedtægter.
Den ordinære generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af marts måned. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 1⁄4 af medlemmerne til formanden skriftligt fremsætter ønske derom med detailleret underretning om, hvad der ønskes forhandlet. Til enhver ekstraordinær generalforsamling indvarsles mindst fire dage forud.

Den ordinære generalforsamling indvarsles skriftligt mindst 14 dage forud. Sager, som ønskes forelagt på denne, tilstilles formanden senest otte dage før generalforsamlingen skriftligt motiveret.
Forhandlingen på generalforsamlingen ledes af en dirigent, som vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

§ 7