Print Friendly, PDF & Email

Vedtægter for Virum Grundejerforening

Opdateret den 18. juni 2019

Vedtægter for Virum Grundejerforening

Opdateret den 18. juni 2019

§1
Foreningens navn er: Virum Grundejerforening.

§ 2.
Foreningens formål er at varetage medlemmernes tarv i almindelighed, have opmærksomheden henvendt på offentlige anliggender, og hvad der i øvrigt måtte være af interesse for Virum og for den enkelte grundejer.

§ 3.
Som medlem kan optages enhver ejer af en i Virum beliggende grund eller ejendom. Begæring om optagelse og udmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen. Ligeledes kan grundejerforeninger og vejlaug i Virum-området optages som associerede eller fusionerede medlemmer til et på forhånd aftalt kontingent.
Ethvert medlemskab har én stemme.

§ 4.
Bestyrelsen kan dog, dersom den anser det for stridende mod foreningens tarv, at bestemte grundejere optages som medlemmer, nægte optagelse, indtil der ved den første generalforsamling er givet medlemmerne lejlighed til ved almindelig stemmeflerhed at afgøre, om vedkommende kan optages eller ej.

§ 5.
Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet erlægges forud. Et års restance medfører sletning af medlemmet. Ved betaling af restancen er medlemskabet genoptaget.

§ 6.
Den øverste myndighed i foreningens anliggender er generalforsamlingen. Kun den kan give, ophæve eller forandre vedtægter.
Den ordinære generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af marts måned. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 1⁄4 af medlemmerne til formanden skriftligt fremsætter ønske derom med detailleret underretning om, hvad der ønskes forhandlet. Til enhver ekstraordinær generalforsamling indvarsles mindst fire dage forud.

Den ordinære generalforsamling indvarsles skriftligt mindst 14 dage forud. Sager, som ønskes forelagt på denne, tilstilles formanden senest otte dage før generalforsamlingen skriftligt motiveret.
Forhandlingen på generalforsamlingen ledes af en dirigent, som vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

§ 7.
På den ordinære generalforsamling foretages følgende sager:
1) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår, som er kalenderåret. 2) Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
3) Anmeldte forslag.
4) Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter.
5) Eventuelt.

§ 8.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år, idet to henholdsvis tre afgår ved hvert års generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst fem medlemmer forlanger det.

§ 9.
Medlemmer, som ved sygdom eller bortrejse er forhindret i at møde ved generalforsamling, kan ved skriftlig fuldmagt lade sig repræsentere af et andet medlem; dog må et medlem højst have fuldmagt for to fraværende medlemmer, hvis fuldmagter afleveres og godkendes ved generalforsamlingens begyndelse.

§ 10.
De almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. Forandring i vedtægterne eller udelukkelse af et medlem kan kun ske med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne stemmer.

§ 11.
Ret til at deltage i forhandlingerne og afgive stemme såvel på ordinær som ekstraordinær generalforsamling har kun de medlemmer, der ikke står i restance ud over den i § 5 angivne tid.

§ 12.
Bestyrelsen afholder foreningens løbende udgifter af medlemskontingentet. Fremkommer ved regnskabsårets slutning et overskud, overføres dette på det kommende års regnskab.

§ 13.
Bestyrelsen, der er ulønnet, vælges ved simpel stemmeflerhed og består af fire til fem medlemmer, som råder over foreningens midler, således som foreskrevet i vedtægterne eller af generalforsamlingen besluttet.

§ 14.
Ved simpel stemmeflerhed vælger bestyrelsen af sin midte en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær. Er et bestyrelsesmedlem udtrådt, indtræder en af suppleanterne.

Bestyrelsen er berettiget til at benytte lønnet assistance, for så vidt foreningens kassebeholdning kan dække de dermed forbundne udgifter.

§ 15.
Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden ønsker det, eller når to bestyrelsesmedlemmer skriftligt begærer det. Ved udvalgsnedsættelser vælges mindst to blandt bestyrelsen; de øvrige kan vælges blandt medlemmerne. Ved valg af delegerede til fællesforeninger er formanden selvskrevet medlem. Valg af disse delegerede sker ved et bestyrelsesmøde. Udvalgsafgørelser og beslutninger tilstilles bestyrelsen, som kan forelægge dem for en generalforsamling.

§ 16.
Formanden eller ved dennes forfald næstformanden har forsæde i bestyrelsen, og i tilfælde af stemmelighed er formandens/næstformandens stemme afgørende. For at et bestyrelsesmøde skal kunne træffe gyldig beslutning, skal mindst tre medlemmer, herimellem formanden/næstformanden være til stede. Dog skal samtlige bestyrelsesmedlemmer være behørigt indkaldt.

§ 17.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for foreningens årsregnskab. Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der har fuldmagt til at bestyre foreningens økonomiske anliggender, herunder at afholde foreningens udgifter, at modtage dens indtægter samt at foretage alle fornødne dispositioner i relation til bank, elektroniske pengeoverførsler og lignende. Kassereren fører foreningens medlemsregister.

§ 18.
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening, jfr. dog § 17, stk. 3 om kassererens adgang til at bestyre foreningens økonomiske anliggender.

§ 19.
Årsregnskabet afleveres inden hvert års 15. februar til formanden. Regnskabet tilstilles revisor, hvis mulige indvendinger kassereren på anfordring skal besvare.

§ 20.
Revisor gennemgår kassererens regnskab med bilag og tilstiller formanden dette otte dage derefter med sine eventuelle bemærkninger. Regnskabet skal være færdigt senest den 28. februar.

§ 21.
Regnskabet fremlægges otte dage før den ordinære generalforsamling til eftersyn for medlemmerne hos formanden, sekretæren eller kassereren.

§ 22.
Sekretæren fører protokollen på bestyrelsesmøderne og generalforsamlingerne. I udvalg fører det pågældende udvalgs formand protokollen.

§ 23
Opløsning af foreningen, herunder fusion med en anden grundejerforening kan finde sted med 2/3 flertal på 2 hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. Den 2. generalforsamling skal, hvis den er ekstraordinær, indkaldes med mindst 8 dages varsel efter at resultatet af den 1. generalforsamling er offentliggjort.
Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§ 24
Således vedtaget på foreningens konstituerende generalforsamling den 30. oktober 1939 med senere ændringer.
Seneste ændringer er godkendt af generalforsamlingen