Print Friendly, PDF & Email

Referat fra bestyrelsesmøde

Tirsdag den 22. august 2019 kl. 19.00

Hos HC

Til stede: Ingrid Tofte, Jens Rosengaard, HC Nielsen og Claus Colding-Jørgensen

Referent: Claus

 

 

Referat:

 

  1. Godkendelse af referat fra møder hhv. d. 28. maj og d. 18. juni 2018

– Godkendt

– Claus sørger for at referater lægges på hjemmesiden.

 

  1. Konstituering, jf. Vedtægternes §14

– Formand: Claus Colding-Jørgensen

– Næstformand: Jens

– Kasserer: HC

– Sekretær: HC

Opgave og arbejdsdeling fremgår af særskilt notat.

 

  1. Status for medlemsregister, herunder mail-adresser samt procedure for vedligeholdelse 

– Medlemsregisteret er pt. fuldt opdateret

– Grundejere, der har været medlem af VGF i 2018, men ikke betalt kontingent for 2019, får fremsendt rykker. Ved fortsat udeladelse af betaling slettes grundejerne af medlemsregisteret (Ingrid)

– Notat om procedure for vedligeholdelse af medlemsregisteret godkendt med enkelte bemærkninger, der indarbejdes (Claus)

– Indmeldelsesblanket udarbejdes til fysisk udlevering til nye medlemmer ved f.eks. generalforsamling ol. samt til udlevering til ejendomsmæglere i lokalområdet. Blanketten skal indeholde felter til registrering af navn, adresse, mobil-nr. samt e-mail adresse (og evt. dato for overtagelse af ejendommen) (Ingrid).

 

  1. Møde med øvrige grundejerforeninger i Virum-området d. 28. august

– Formål mv. med mødet blev drøftet

– Afholdes på Virum Skole, Kantinen kl. 19

– Det forventede deltagerantal er 10-20 personer

– Fra VGF deltager formand og næstformand. Sidstnævnte sørger for drikkevarer og snacks.

 

  1. Høringssager

– VGF har afgivet høringssvar vedr. Holmevej 3 og Frederiksdalsvej 119.

 

  1. Status på økonomi

– HC udleverede status, der ikke gav anledning til bemærkninger

– Der rettes henvendelse til Virum-Sorgenfri Handels- og Borgerforening (VSHB) vedr. regnskabet for Sct. Hans arrangementet (VGF har stillet underskudsgaranti) samt status for VGF’s medlemsskab af VSHB.

 

  1. Gensidig orientering

– Næste dialogmøde mellem borgmesteren og grundejerforeninger i Virum-området afholdes d. 5. september. Fra VGF deltager Claus og HC

– Arrangørerne af Brokoncerten på den Hvid Bro er opfordret til at markedsføre kommende koncerter mere bredt. Bestyrelsen bemærker i øvrigt, at det tilsyneladende kun er VGF, der bidrager økonomisk til arrangementet

– HC vil på næste møde medtage underskriftsblanket fra banken. Øvrige bestyrelsesmedlemmer medbringer kopi af kørekort og sygesikringsbevis som skal vedlægges blanketten.

 

  1. Eventuelt

– Ingrid foreslog at VGF skal overveje logo og design på brevpapir. Medtages i den kommende revision af vedtægter mv.

 

  1. Næste møde

– Aftalt til d. 19. september kl. 19 hos Jens.