Print Friendly, PDF & Email

Virum Grundejerforening.

Referat fra bestyrelsesmøde

Tirsdag den 28. maj 2019 kl. 19.00

Virum Hallen
Til stede: Ingrid Tofte, Jens Rosengaard, HC Nielsen og Claus Colding-Jørgensen

Referent: Claus Referat:

 1. Godkendelse af referat fra møde d. 30.4.2019

  – Godkendt
  – Claus sørger for at referatet lægges på hjemmesiden

 2. Vedtægtsændring

  – Fremtidigt antal bestyrelsesmedlemmer 4 til 5 (§13) – Konsekvensrettelse af §8
  – Claus laver formulering

 3. Status for medlemsregister, herunder mail-adresser

  – Der mangler fortsat e-mail adresser på mere end halvdelen af medlemmerne – dette bemærkes ifm. indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
  – Ca. 40 registrerede medlemmer har fortsat ikke betalt kontingent – Ingrid fremsender og fysisk omdeler rykkere
  – Beskrivelse af procedurer for medlemsregistrering mv. opdateres af Ingrid og HC og behandles på et senere bestyrelsesmøde

 4. Ekstraordinær generalforsamling d. 18. juni 2019

  – Dagsordensforslag godkendt
  – Lokale aftalt, dirigent aftalt, referent aftalt (Jens)
  – Indkaldelse på hjemmesiden (Claus), via mail (HC) samt ved fysisk omdeling (Jens, HC og Claus)
  – Print til omdeling og omdelingsruter (Claus) – omdeling senest d. 4. juni

 5. Status på økonomi

  – Intet at bemærke

 6. Gensidig orientering

  – Kommunen har gennemført vejsyn i området
  – HC orienterede fra orienteringsmøde om Affaldsplan 2019-30 for kommunen
  – HC orienterede om velbesøgt informationsaften i Virum Hallerne om tyverisikring (ca. 500 deltagere)
  – Virum-Sorgenfri Håndboldklub vil ikke arrangere Sct. Hans fest i Furesø Parken mere. Virum Sorgenfri Borger og –Handelsforening har bolden indtil videre