Print Friendly, PDF & Email

 Virum Grundejerforening.

 

Referat fra bestyrelsesmøde (revideret)

Tirsdag den 30. april 2019 kl. 19.00

Virum Hallen

 

Til stede: Ingrid Tofte, Jens Rosengaard, HC Nielsen og Claus Colding-Jørgensen

Afbud: Ghita Thorlacius

Referent: Claus

 

Referat:

 

 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 2.4.2019

– Godkendt

– Claus sørger for, at referatet lægges på VGF-hjemmesiden.

 

 1. Opsamling på generalforsamling d. 14. marts 2019

– Referatet er sendt til godkendelse hos dirigenten, hvorefter Claus sørger for, at det bliver lagt på VGF-hjemmesiden

– Klaus Bentin, Jørn Moos og Poul Frederiksen har meddelt, at de opfatter sig som udtrådt af bestyrelsen ifm. generalforsamlingen d. 14. marts  2019

– Ghita Thorlacius har d. 21. april meddelt, at hun ønsker at udtræde af bestyrelsen

– Bestyrelsen har taget ovennævnte til efterretning.

 

 1. Vedtægtsændring

– Ekstraordinær generalforsamling planlægges at blive afholdt d. 18. juni 2019 kl. 19 med henblik på:

 • Beslutning om ændring af vedtægtens §13, således at kravet til antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceres
 • Nyvalg til bestyrelsen samt evt. suppleanter
 • ændring af vedtægtens §17 vedr. adgang til foreningens konti

– På næste bestyrelsesmøde afklares bestyrelsens konkrete forslag til ny §13 og §17

– Endvidere forelægges udkast til invitation og indkaldelsesmåde fastlægges

– Endelig aftales yderligere praktiske forhold ifm. den ekstraordinære generalforsamling.

 

 1. VGF geografiske udstrækning

– Claus orienterede om de af kommunen registrerede grundejerforeninger og vejlaug indenfor Virum Grundejerforenings geografiske område

– Emnet diskuteres yderligere på kommende bestyrelsesmøder.

 

 1. Status på medlemskartoteket

– Ingrid og HC vil inden næste bestyrelsesmøde gennemgå medlemskartoteket og sikre opdatering.

 

 

 

 

 1. Status på økonomi

– HC udleverede status på økonomi. Budget følges. Aktuelt 356 betalende medlemmer.

 

 1. Opdatering af hjemmesiden

– Claus vil aftale med David vedr. opdatering af VGF-hjemmesiden både her-og-nu samt fremover.

 

 1. Eventuelt

– Claus orienterede om invitation til Borgermøde vedr. indbrudssikring d. 20. maj 2019 i Virum Hallerne. Lægges på VGF-hjemmesiden

– Claus orienterede om invitation til Borgerdialog med Borgmesteren d. 14. maj 2019. HC og Claus deltager.

 

 1. Næste møde

– Tirsdag d. 28. maj 2019.