Print Friendly, PDF & Email

Referat kan ses her: Referat Generalforsamling 2019

Virum Grundejerforening

Formandens beretning for året 2018

Klaus Bentin

Siden generalforsamlingen (GF) i 2018 har vi i VGF-bestyrelse afholdt en del flere møder end forventet… men traditionen tro blev møderne afholdt så vidt muligt på skift mellem bestyrelsesmedlemmerne.

Igen i år har bestyrelsen op til denne GF udelt tæt ved 2.000 invitationer. Ved senest opgørelse var der (kun) 347 medlemmer (der havde indbetalt kontingent for 2019), hvilket er det samme antal som sidste år.

Beretningen for 2018 vil afspejle et noget anderlede år end vi i VGF-bestyrelse havde forstillet os  ….

På GF 2018 fik VGF´s bestyrelse mandat til at søge samarbejde/sammenlægning med andre grundejerforeninger i området.

Desværre opnåede andre grundejerforening ikke sammen opbakning på deres GF.

VGF har derfor brugt det meste af 2018 på selvstændig deltagelse og varetagelse af grundejerenes interesser.

Dette ses måske tydeligst ifm. LTK´s opsigelse af serviceaftalerne (senrydning og fejning på de privat/fælles veje). Aftaler som nu mange andre kommuner også har været nød til at opsige.

VGF har forsøgt bl.a. med dialog med de berørte grundejer og kommunen samt politikerne, at finde løsninger.

Desværre er dette en næsten umulig opgave for en frivillig forening (som VGF er) idet under 20-25 pct. af grundejerne i vores område er medlemmer og med en kassebeholdning på rundt 40.000 DKK. har VGF ikke mulighed for at påtage sig et ansvar overfor evt. service-leverandører.

Vi kan til gengæld glæde os over, at flere privat/fælles veje selv har indgået aftaler….. mange har valgt den løsning som LTK efter en del ”pres” fandt frem til. Disse aftaler er desværre dyre for rigtig mange grundejer og gælder pt. kun for et år.

VGF har igennem året haft en del skriveri/henvendelser til LTK og Borgmesteren. Desværre er der jo ingen lette ”ja/nej” svar … så denne dialog forsætter også i dette år.

Så VGF vil i 2019 helt sikket stadig skulle bruge en hel del tid på denne sag. Af samme årsag har vi efter denne GF inviterede formand for Teknik- og Miljøudvalget, Sigurd Agersnap til at give os et indblik i hvor sagen står nu.

VGF/Bestyrelsen har i 2018 afgivet en del flere høringsvar m.m. til LTK ifm. forskellige byggesager ol., hvor der forekom afvigelser fra lokalplanen. På dette område er LTK blevet bedre til at melde tilbage men vi må også konstatere at der sager, hvor vi mener at vi/VGF burde være blevet hørt….ironisk nok er det også sager som DGO har taget op!

VGF kan igen i 2018 ved selvsyn konstatere, at der gives de nødvendige tilladelser/dispensationer…. og da vi heller ikke hører om nogen indvendinger fra evt. berørte grundejer, så har vi igen i 2018 valgt at tage det som udtryk for at alle er tilfredse – eller selv ønsker at tage dialogen med LTK!

Traditionen tro har VGF igen i 2018 ydet økonomisk støtte til bro-koncerten på den hvide bro. Desværre blev Skt. Hans ved Furesøen aflyst og hverken i 2018 eller 19 var der nogle frivillige kræfter, der ønskede at afholde Fastelavn med støtte fra VGF.  Vores kasser, HC kan komme nærmer ind på tallene under regnskabet.

Endelig skal der herfra lyde en opfodring til, at melde sig hvis man ønsker at disse samt andre arrangementer skal blive til noget i de kommende år…

2018 blev så året hvor Virum St. fik en tiltræng opfriskning og nu begynder vi også at kunne se byggeriet skyde i op på den gl Posthusgrund.

VGF har fortsat sit medlemskab af VIRUM-SORGENFRI HANDELS- OG BORGERFORENINGI samt Virum Brolaugs. Vi har desværre ikke haft tid og kræfter til at tage aktiv del i deres arbejde.

På sidste års GF var vi så heldig at der var hele 3 nye som ville afse tid til VGF bestyrelsearb. I skal alle 3 have et stort tak.

Desværre er den ene (nemlig Kim) lige udtrådt af bestyrelsen da de har solgt deres hus. Her udover er der 3 bestyrelsesmedlemmer der ikke genopstille.

For den kommende bestyrelse vil der stadig foreligge nye og interessante opgaver og udfordringer. Så herfra skal endnu engang lyde en stor opfordring at stille op til bestyrelsen og/eller melde sig med arrangementer til gavn for VGF og dens medlemmer samt alle beboer i Virum. I lighed med de sidste par år er opfordring igen ekstra stor til jer kvinder (om at stille op).

Afslutningsvis vil jeg som formand sige 1000 tak for en stor og flot indsats til hele bestyrelsen inkl. suppleant, revision samt David, som står for vores hjemmeside m.m. Det har været et hyggeligt og rigtigt godt samarbejde igennem året.

TAK og alt mulig held og lykke i fremtiden.

Klaus Bentin