Print Friendly, PDF & Email

Virum Grundejerforening (VGF)

Referat af bestyrelsesmøde den 5. feb. 2019 v/Klaus B.

 

Til stede:

Klaus Bentin

Claus Colding-Jørgensen

Hans-Chr. Nielsen

Jørn Moos

Ingrid Tofte Vardrup

Poul Frederiksen

Jens Rosengaard

 

Afbud fra:

Kim Georg Brynningsen

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af ref. fra sidste møde.
 2. Forberedelse af GF 2019 (d. 21/3-19 kl. 19:00), herunder budget 2019, omdeling, deadlines, udkast til indkaldesen fra Poul og Klaus.
 3. Næste møde

 

Ad 1) Referat godkendt

 

En hurtig gennemgang af de henvendelser som VGF har modtaget siden sidst herunder fordeling af arb.opg.

 • Ingrid og Jørn tager sig af de høringer der er modtaget fra LTK
 • Claus ser på Facebook fællesgruppen og deltager også i dialogmødet d. 26/2.

 

Ad 2) Dagsorden og budget blev gennemgået.

 • Datoen for generalforsamlingen (GF) bliver flyttet til en dag hvor Sigurd kan komme (hvilket bliver 14/3)
 • Budgettet blev gennemgået så det ikke udviser negativt resultat. Hvis der ikke kommer fordyrende forslag op til GF vil bestyrelsen indstille til uændret kontingent for 2020.
 • Der vil blive søgt nye bestyrelsesmedlemmer til erstatning for dem der ikke genopstiller.
 • Poul vil udsende vil udsende kort over ruter, hvor indbydelsen til GF skal deles ud (efter samme forhold som sidste år)
 • Poul og Klaus retter indbydelsen til og sammen med David søger for trykning i A5 (lige som sidste år) – materialet skal være klar til omdeling senest d. 22/2 og udelt senest 25/2 !
 • Ingrid og Poul søger for indkøb af divs. snaks og drikkelse samt gave til Sigurd og dirigent.

 

Ad 3) Evt. Intet

 

Ad 5) Næste møde:     den 12/3 kl 19:00 hos Jørn.