Print Friendly, PDF & Email

REFERAT  fra Bestyrelsmødet 13-09-2018

 

Dagsorden:

  1. Valg af referent

Kasserer Hans-Chr. Nielsen blev valgt som referent

 

  1. Godkendelse af ref. fra sidste møde.

 

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev vedtaget med Claus Colding-Jørgensen’s   bemærkninger.

  1. Forberedelse til fællesmøde d. 2/10-18 vedr. håndtering af LTK´s opsigelse af serviceaftalerne på private fællesveje.

Der er booket lokale på Virum skole til fællesmøde den 2/10.

Der er lagt invitation på hjemmesiden.

 

Det blev besluttet at der skal en artikel i Det Grønne område. Endvidere skal der deles Flyers ud på de private fællesveje som omhandler Info møde og opsigelse af ovenstående.

Der blev aftalt at hvert bestyrelsesmedlem får tildelt et område hvor der deles  flyers ud på de private fællesveje.

Flyers oplægget til infomøde blev drøftet og blev med lidt ændringer vedtaget.

Der skal være en talon med følgende ordlyd og en tilkendegivelse af hvilke løsning der foretrækkes:

Navn:    Adresse:  E-mail :    Tlf:       Medlem af VGF (sæt X):                                       

Jeg overvejer/er interesseret i (sæt X):

Udføre opgaverne selv:    __           _

Etablering af vejlaug:                      _

Løsning via grundejerforeningen:   _

Andet: ______

 Omdeles hurtigst muligt inden mødet den 02/10 når Flyer er trykt

Der tages kontakt til Furesø kvarterets grundejerforenings formand om drøftelse og  evt muligt deltagelse i Virum grundejer foreningens infomøde den 2 /10. Der sørges for drikkevarer til infomødet, Dette aftales efter mødet hvem der gør hvad

 

3a.              Bestyrelsen i Virum grundejerforening er blevet tilbudt at holde møde med borgmesteren om borgerinddragelse og udvikling og dialog. Mødedeltagerne fra grundejerforening blev Claus Colding-Jørgensen, Ingrid Tofte og Jørn Moos.

 

  1. WEB/hjemmesiden (v/Kim – evt. materiale forventes udsendt snarest) – punktet blev udskudt på mødet d. 23/8-18.

 

            Da Kim Georg Brynningsen havde meldt afbud til dette bestyrelsesmøde

besluttede bestyrelsen at Klaus Bentin tager kontakt til Kim og David Ruben Karpantschof, for at få rettet detaljer på hjemmesiden.

 

  1. Økonomi og medlemssystem – punktet blev udskudt på mødet d. 23/8-18.

Regnskab blev fremlagt og blev taget til efterretning. Medlemsliste blev  gennemgået, og kundenummer bibeholdes som det er i dag. Der var enighed om at notat om medlemssystem i Virum Grundejerforeningens følges:

Registrering og kontingentopkrævnings proceduren fremadrettet bruges når nye medlemmer melder sig ind via hjemmesiden.

 

 

  1. Nabohøringer og VGF’s tilbagemelding vedr. Virumvej 51(høringsdato udløbet) samt 76A (v/Ingrid & Jørn)

Jørn Moos og Ingrid Tofte tager sig af sagen og giver en tilbagemelding

  1. EU´s nye Persondataforordning (materiale udsendt af Claus) – punktet blev udskudt på mødet d. 23/8-18.

 

Det interne notat, som er udarbejdet af medlemmer af bestyrelsen i Virum Grundejerforening om (Privatlivspolitik Virum Grundejerforening) og (Persondataforordning i Virum grundejerforening) behandles på næste møde, når hele bestyrelsen har fået indblik i EU’s nye Persondataforordning  (GPDR).

 

  1. Skadedyrsbekæmpelse i VGF´s område.

Grundejerforeningen er orienteret om problemer i området. Det er lovpligtigt, at anmelde rotter hurtigst muligt til kommunen, hvis der observeres en rotte eller tegn på rotter. Det gælder, ligegyldigt om det er indenfor eller udenfor, eller om det er på et privat eller et offentligt område. Rotter er smittebærere af alvorlige sygdomme. Anmeldelen skal følge kommunes anvisning. Se mere på

http://www.ltk.dk/rotter

Der findes en foreningsportal i Lyngby Taarbæk kommune, http://www.ltk.dk/foreningsportalen  her kan man søge oplysninger vedr.  foreninger og kontaktpersoner . 

  1. Næste møde

Næste møde er den 2/10-18 efter infomøde.

Der arbejdes i øjeblikket på et evt. ekstra møde inden den 2/10-18